Informacija apie vaizdo stebėjimą (stebėjimo kameras)

„Stena Line“ vykdo vaizdo stebėjimą keliose vietose: mūsų terminaluose, uostuose, biuruose ir keltuose. Šiose privatumo taisyklėse, be visa kito, aprašomi tikslai, kuriais vadovaudamiesi mes vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kam juos atskleidžiame ir kokias teises turite savo asmens duomenų atžvilgiu. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir esame įsipareigoję saugoti Jūsų asmens duomenis.

 

1. Įžanga

Mes, įmonė „Stena Line Scandinavia AB“, registracijos numeris 556231-7825 („Stena Line“), tvarkome jūsų asmens duomenis ir esame už tai atsakingi. Šiose Privatumo taisyklėse visi įvardžiai „mes“ ir jų formos bei numanomi kreipiniai yra nuoroda į „Stena Line“. Mūsų kontaktinė informacija pateikta šių Privatumo taisyklių pabaigoje.

 

Vaizdo stebėjimą ir duomenų apdorojimą vykdo šios „Stena Line“ grupės įmonės:

 

„Stena Line Danmark A/S“

„Stena Line Polska Sp. z o.o.“

„Stena Line BV“

„Stena Line Stevedoring BV“

„Stena Line Ltd.“

„Baltic RoRo Services GmbH“

„Stena Line SIA“

„Stena Rederi A/S“

„Retail and Food Services in Sweden AB“

„Buro Scanbrit“

 

2. Privatumo taisyklių taikymo apimtis

Šios Privatumo taisyklės reglamentuoja „Stena Line“ vykdomą vaizdo stebėjimo mūsų terminaluose, uostuose, biuruose ir keltuose, bei duomenų tvarkymą. Jūsų asmens duomenų tvarkymas susijęs su visais asmenimis (lankytojais, klientais, darbuotojais, verslininkais, partneriais), kurie lankosi mūsų terminaluose, kuriuose vykdome veiklą, keliauja mūsų keltais arba dirba mūsų terminaluose, uostuose arba keltuose ir gali būti matomi bei atpažįstami vaizdo įrašuose. Tai taip pat apima viešai prieinamas terminalų teritorijas bei gretimas tarnybines zonas (atsiskaitymo langelius, registravimosi ir įlaipinimo vietas) ir keleivių judėjimo zonas. Vaizdo stebėjimas vykdomas 24 valandas per parą ir įrašomas tik vaizdas.

 

Joks garsas jokiose vietose nėra įrašomas. Stebėjimas nevykdomas sanitarinėse patalpose.

 

Patekę į zoną, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, apie tai būsite informuoti grafiniais ženklais.

 

3. Kokių kategorijų asmens duomenis tvarkome?

„Stena Line“ tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 

 • užfiksuoti jūsų vaizdai ir (arba) trumpi vaizdo įrašai (be garso);
 • jūsų transporto priemonės duomenis, įskaitant automobilio registracijos numerį, jei taikoma.

 

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis, koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir kiek laiko duomenys yra saugomi?

„Stena Line“ tvarko Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais. „Stena Line“ privalo turėti teisinį pagrindą kiekvienam tikslui pagrįsti. Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis gali būti: i) jūsų sutikimas tvarkyti atitinkamus duomenis; ii) jūsų pasirašytos sutarties reikalavimų vykdymas; iii) teisinių prievolių vykdymas; iv) teisėtas „Stena Line“ arba trečiosios šalies interesas tvarkyti jūsų asmens duomenis, kuris nėra viršesnis už Jūsų teisę tam prieštarauti. Po kiekvienu toliau nurodytu tikslu nurodomas ir teisinis pagrindas, kuriuo „Stena Line“ vadovaujasi.

 

Pagrindinis stebėjimo tikslas yra „Stena Line“ siekis užtikrinti saugią aplinką visiems susijusiems asmenims, taip pat padėti bendrovei vykdyti asmenims arba turtui pavojų keliančių incidentų prevenciją ir tirti žalos atvejus bei vagystes. Stebėjimu taip pat siekiama užkirsti kelią draudžiamam lankymuisi uostų, biurų ir laivų zonose, bei teikti vizualinę pagalbą „Stena Line“ apsaugos skyriaus darbuotojams.

 

„Stena Line“ bendrovės taip pat yra įsipareigojusios laikytis toliau nurodytų teisinių reikalavimų. Tarptautinis laivų ir uostų infrastruktūros saugumo (angl. International Ship and Port Facility Security, ISPS) kodeksas yra priedas prie Žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (angl. Safety of Life at Sea, SOLAS) konvencijos (1974 m. / 1988 m.), skirtos jūreivystės saugumui, įskaitant būtinas saugumo priemones laivuose, uostuose ir valstybinėse tarnybose. Jame numatomos vyriausybių, laivybos bendrovių, laivų ir uostų / infrastruktūros darbuotojų pareigos aptikti grėsmes saugumui ir imtis atitinkamų prevencinių priemonių tarptautinės prekybos laivuose ir (arba) uostų infrastruktūrose. ES šias taisykles priėmė 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų apsaugos stiprinimo. JK 2004 m. priėmė Laivų ir uostų infrastruktūros (saugumo) taisykles.

 

Vaizdo įrašų saugojimo paskirtis yra incidento atveju pasirūpinti įrodymais, kuriuos būtų galima perduoti atitinkamoms valstybės tarnyboms arba institucijoms (pvz., policijai, savivaldybei, teismams, prokuratūrai ir kt.) ir kitiems įgaliotiesiems subjektams (pvz., draudimo kompanijoms).

 

Vaizdo stebėjimo įrašai įprastai automatiškai perrašomi arba pašalinami ne vėliau kaip per 30 dienų, o tikslus įrašo pašalinimo (arba perrašymo) momentas priklauso nuo konkrečios įrangos arba sistemos techninių savybių ir (arba) atminties. Įvykus incidentui arba įrašą įtraukus į policijos ataskaitą arba policijos vykdomą tyrimą, toks įrašas gali būti tvarkomas tiek laiko, kiek reikia nustatyti arba patvirtinti bet kokius su atitinkamu incidentu susijusius teisinius reikalavimus arba apsiginti nuo jų.

 

Toliau pateikta lentelė, kurioje apibendrinami tikslai, teisiniai pagrindai ir saugojimo trukmė.

 

TikslasTeisinis pagrindasSaugojimo trukmė
Užtikrinti asmenų saugumąTeisėtas interesas

Iki 30 dienų

 

Užtikrinti turto saugumąTeisėtas interesas

Iki 30 dienų

 

Užtikrinti informacijos saugumą (įskaitant „Stena Line“ komercines paslaptis ir intelektinę nuosavybę)Teisėtas interesas

Iki 30 dienų

 

Nustatyti galimų atsakovų tapatybę, jeigu būtų vykdomas teisinis tyrimas arba reikėtų gintis nuo teisinių ieškinių.Teisėtas interesas30 dienų arba iki vykdomos procedūros pabaigos

 

 

5. Kas turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir su kuo jais dalijamės?

Siekdama pirmiau išvardytų tikslų „Stena Line“ įgaliojo darbuotojus, kuriems leidžiama naudotis stebėjimo kamerų sistemomis ir matyti įrašytą medžiagą. Priklausomai nuo vietos ir maršruto, šie įgaliotieji asmenys yra 1 skyriuje nurodytų bendrovių darbuotojai.

 

Kai kuriose vietose duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai. Tai yra bendrovės, kurias „Stena Line“ pasitelkia siekdama užtikrinti saugumą, vykdyti vaizdo stebėjimą ir valdyti susijusias sistemas. Tai yra kruopščiai pasirinkti partneriai, kurie negali naudoti duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus sutartas paslaugas, kurioms jas pasamdė „Stena Line“.

 

Siekdama išvardytų tikslų, „Stena Line“ dalysis Jūsų asmens duomenimis su šiais gavėjais:

 

 • „Securitas Sverige AB“, Stokholmas, Švedija, ir jos patronuojamosios bendrovės JK, Airijoje, Lenkijoje, Danijoje – mūsų duomenų tvarkytojai.
 • Atitinkamos valstybės tarnybos arba institucijos (pvz., policija, savivaldybės, teismai, prokuratūra ir kt.) ir kiti įgaliotieji subjektai (pvz., draudimo kompanijos).
 • Kitos „Stena Line“ grupės bendrovės

 

6. Ar perduosime Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ir JK ribų?

„Stena Line“ tvarko Jūsų asmens duomenis ES / EEE ir JK.

 

Mes taip pat vykdome veiklą JK bei gabename asmenis maršrutais tarp JK ir ES, todėl asmenų duomenys gali būti tvarkomi JK arba ES šalyse arba į jas perduodami. JK yra trečioji šalis, tačiau ES Komisija patvirtino JK, kaip tinkamo apsaugos lygio šalį. JK vyriausybė taip pat yra patvirtinusi ES šalis, kaip tinkamo duomenų apsaugos lygio šalis. Tai reiškia, kad duomenys ir toliau gali būti perduodami tarp ES ir JK.

 

Asmens duomenys už ES / EEE ir JK ribų neperduodami.

 

7. Kokias teises turite?

Toliau pateikiama santrauka teisių, kurias turite pagal Europos duomenų apsaugos teisės aktus. Šiomis teisėmis galite naudotis nemokamai ir tai galite padaryti atsiųsdami rašytinį prašymą. Nesivaržydami kreipkitės į mus, jeigu turite kokių nors klausimų apie savo teises (kontaktiniai duomenys pateikti šių Privatumo taisyklių pabaigoje).

 

Atkreipiame dėmesį, kad „Stena Line“ visada įvertins prašymą pasinaudoti kokia nors teise, kad nustatytų jo pagrįstumą. Nė viena toliau nurodyta teisė nėra absoliuti ir gali būti taikomos išimtys.

 

Be toliau nurodytų teisių, Jūs visada turite teisę priežiūros institucijai pateikti skundą dėl to, kaip „Stena Line“ tvarko Jūsų asmens duomenis.

 

a) Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs galite pateikti prašymą ir gauti savo asmens duomenų, kuriuos „Stena Line“ tvarko, kopiją, taip pat papildomos informacijos apie tai, kaip „Stena Line“ tvarko Jūsų asmens duomenis.

 

b) Teisė taisyti duomenis. Jūs turite teisę ištaisyti ir (arba) papildyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs ir (arba) neišsamūs.

 

c) Teisė šalinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad „Stena Line“ nedelsdama pašalintų Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 

 • asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriais jie buvo surinkti arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate savo sutikimą tvarkyti duomenis ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti;
 • Jūs pagrįstai nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; arba
 • asmens duomenys turi būti pašalinti, kad būtų laikomasi teisinės prievolės.

 

d) Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai:

 

 • tikrinamas asmens duomenų tikslumas;
 • duomenys tvarkomi neteisėtai arba jų nebereikia duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs nenorite, kad juos pašalintų, ir prašote apriboti jų tvarkymą;
 • „Stena Line“ nebereikia asmens duomenų, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte pagrįsti / pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo jų; arba
 • Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir toks prieštaravimas yra tikrinamas.

 

e) Teisė į duomenų perdavimą. Tam tikromis aplinkybėmis Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte „Stena Line“, kad galėtumėte juos perduoti kitam paslaugų teikėjui, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba sutartimi.

 

f) Bendra teisė pareikšti prieštaravimą. Jūs turite bendrą teisę bet kada nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis „Stena Line“ teisėtais interesais. Jums pareiškus savo nesutikimą, mes privalome įrodyti, kad turime įtikinamų teisėtų priežasčių tvarkyti tokius duomenis arba mums reikia tokių duomenų, kad galėtume pagrįsti / pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo jų.

 

g) Teisė pareikšti prieštaravimus dėl tiesioginės rinkodaros. Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums tai padarius „Stena Line“ nebegali tokiais tikslais tvarkyti Jūsų asmens duomenų.

 

8. Kaip galite su mumis susisiekti?

Su mumis galite susisiekti toliau nurodytais būdais.

 

Pagrindinis biuras:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Švedija

El. paštas: info.se@stenaline.com

Tel.: +46 (0)  31 – 85 80 00

 

Atkreipiame dėmesį, kad mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, į kurį galite kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

 

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti šiais adresais:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Švedija

El. paštas: dpo@stenaline.com

Tel.: +46 (0) 31 – 85 80 00

 

Ši informacija buvo atnaujinta 2021 m. spalio 19 d., o vėliausia versija visada bus prieinama šioje svetainėje. Informacijos turinys gali būti pakeistas atsiradus įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimams.